top of page

Vedtekter for Skien Invitational

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Skien Invitational og ble stiftet 20.12.2014.

§ 2 Formål

Skien Invitational sitt formål er å gjennomføre en årlig amatørtennisturnering i Skien. Turneringen er åpen for alle, men tidligere deltakere vil bli prioritert i innbydelsen. For å sikre turneringens status som amatørtennisturnering vil ikke tidligere tennisaktive bli invitert.

§ 3 Juridisk person

 Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


§ 4 Medlemmer

Styremedlemmer blir ved valg ved årsmøte medlem av foreningen.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i desember måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 8 Ledelse av årsmøtet

 Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Skien Invitational.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

 

1. Behandle årsrapport

 

2. Behandle regnskap i revidert stand

 

3. Behandle innkomne forslag

 

4. Fastsette avgift for deltakelse på turneringen

 

5. Vedta budsjett

 

6. Velge:

 

a. Leder

 

b. Styremedlem(mer) med konkrete ansvarsområder

 

c. Styremedlem med økonomiansvar

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 2 og maks 8 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Hvert styremedlem velges for 1 år om gangen.

 

Styret skal:

 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

 

3. Hente inn frivillige til gjennomføring av turneringen.

 

4. Administrere og føre nødvendig kontroll med Skien Invitational sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

 

5. Representere Skien Invitational utad.

 

6. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 14 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres. Oppløsning av Skien Invitational kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Skien Invitational. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.

bottom of page